Τα παρακάτω μαθήματα διδάσκονται από την Κάτοχο και τους συνεργάτες της Έδρας,
και σχετίζονται άμεσα με τις
Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια:

 

Το μάθημα διαρκεί 39 ώρες και διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο από την κάτοχο της Έδρας, Φ. Μπέλλου. Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιολογηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς παράγοντα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα.

Το μάθημα διαρκεί 39 ώρες και διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο από την κάτοχο της Έδρας, Φ. Μπέλλου. Στο μάθημα εξετάζονται τα μέσα και οι μηχανισμοί με τους οποίους κράτη και διεθνείς οργανισμοί επιδιώκουν να επικοινωνήσουν τις πολιτικές τους και την ‘ταυτότητά’ τους σε διαφορετικά «ακροατήρια», είτε στην εσωτερική δημόσια σφαίρα, είτε σε διεθνές επίπεδο.

Το μάθημα διαρκεί 39 ώρες και διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο από την κάτοχο της Έδρας, Φ. Μπέλλου. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα και έννοιες της στρατηγικής σκέψης, όπως στρατηγική, δόγμα, στρατηγικά, συμβατικά και διαστημικά οπλικά συστήματα, αποτροπή, έλεγχος των εξοπλισμών, κλπ. 
 

Το μάθημα διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο από την κάτοχο της Έδρας στην αγγλική γλώσσα, καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές από προγράμματα Erasmus, και διαρκεί 39 ώρες. Κάθε χρόνο, το μάθημα παρακολουθούν φοιτητές από την Ελλάδα, τα κράτη μέλη της ΕΕ και από υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται η φύση των μεταψυχροπολεμικών συγκρούσεων και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η διεθνής κοινότητα, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί αναλαμβάνουν συλλογική δράση με στόχο την επίλυση ή διαχείρισή τους. Αξιολογούνται έννοιες όπως αυτή του Responsibility to Protect (R2P), της ανθρωπιστικής παρέμβασης και της εγκαθίδρυσης του θεματολογίου πολιτικής Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια, ενώ συγκεκριμένες περιπτώσεις κρίσεων χρησιμοποιούνται ως μελέτες περίπτωσης (case studies).

Το μάθημα διαρκεί 39 ώρες και διδάσκεται τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο από την κάτοχο της Έδρας, Φωτεινή Μπέλλου. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει τίτλο “Διεθνείς Σπουδές” και έχει δύο κατευθύνσεις: Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και στη Διπλωματία, και Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και στη Διεθνή Πολιτική. Στο προπτυχιακό επίπεδο, έπειτα από πρόταση της κατόχου της Έδρας, στον τίτλο και στο syllabus του μαθήματος έχει γίνει η αλλαγή: “Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων: Πολιτική και Οικονομία – Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια”.

Το μάθημα αυτό διαρκεί 39 ώρες και διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο από την κάτοχο της Έδρας, Φ. Μπέλλου, σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Ηλία Κουσκουβέλη. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει τίτλο “Διεθνείς Σπουδές” και έχει δύο κατευθύνσεις: Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και στη Διπλωματία, και Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και στη Διεθνή Πολιτική.
 

Το μάθημα διαρκεί 39 ώρες και διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο από τη συνεργάτη της Έδρας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαϊνογλου. Το μάθημα εξετάζει τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου, τις σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, τις πηγές διεθνούς δικαίου, τις διεθνείς συνθήκες, τη διεθνή ευθύνη, τη διπλωματική προστασία, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και το δίκαιο της θάλασσας.

Διδάσκεται από τη συνεργάτη της Έδρας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαϊνογλου και διαρκεί 39 ώρες. Το μάθημα αφορά, μεταξύ άλλων, στην ιστορική εξέλιξη της διπλωματίας, στην ιδιότητα του διπλωμάτη, στις πηγές του διπλωματικού δικαίου, στις διακρατικές διπλωματικές σχέσεις, στα καθήκοντα της διπλωματικής αποστολής, στα προνόμια και τις ασυλίες των διπλωματών, στο θερμό του persona non grata. 
 

Το μάθημα διαρκεί 39 ώρες και απευθύνεται επίσης και σε Erasmus φοιτητές, διδάσκεται από τη συνεργάτη της Έδρας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαϊνογλου.

Διδάσκεται από τη συνεργάτη της Έδρας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαΐνογλου στην κατεύθυνση “Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διεθνείς Σπουδές” του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 

Διδάσκεται από τη συνεργάτη της Έδρας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαΐνογλου στην κατεύθυνση “Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διεθνείς Σπουδές” του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διδάσκεται από τη συνεργάτη της Έδρας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαΐνογλου στο πλαίσιο του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος “International Public Administration” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διδάσκεται από τη συνεργάτη της Έδρας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαΐνογλου στο πλαίσιο του αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος “International Public Administration” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συνδιδάσκεται από την Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Χαΐνογλου, στο “European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South-East Europe” στο University of Sarajevo και στο University of Bologna.
 

Πρόκειται για μία σειρά διαλέξεων στις οποίες συμμετείχαν – μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς – η κάτοχος της Έδρας, Φ. Μπέλλου, και η συνεργάτης της Έδρας, Καλλιόπη Χαΐνογλου, σε προπτυχιακό επίπεδο στη Φαρμακευτική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κάτοχος της Έδρας προσκαλέσθη να παραδώσει δύο δίωρες διαλέξεις με τίτλους «Ανάλυση φύλου σε περιοχές εμπόλεμων συγκρούσεων και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις βιοασφάλειας» και «Πολιτικές φύλου στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές διεθνών οργανισμών: Προστασία υγείας και ασφάλειας ανδρών και γυναικών», ενώ, αντίστοιχα, η Κ. Χαϊνογλου παρουσίασε το ζήτημα της «Διεθνούς προστασίας δικαιωμάτων γυναικών και πολιτικές φύλου από διεθνείς οργανισμούς». Κεντρικό στόχο αυτών των διαλέξεων αποτέλεσε η συζήτηση γύρω από το ζήτημα εγκαθίδρυσης πολιτικών φύλου στην επίλυση των συγκρούσεων και η σύνδεση αυτού με την υγεία, τη βιοασφάλεια και την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών.

Το μάθημα διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο από τη συνεργάτη της Έδρας, Επίκουρη Καθηγήτρια Μπουτσιούκη Σοφία στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο μάθημα αναλύονται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και οι εξειδικευμένες στρατηγικές και πολιτικές διαφόρων διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και δια βίου μάθησης με έμφαση στις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις τους.

Το μάθημα διδάσκεται από την κάτοχο της Έδρας, Φ. Μπέλλου σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια Ρεβέκκα Παιδή, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στα πλαίσια της συνεργασίας με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα μαθήματα του προγράμματος αυτού διδάσκονται ζητήματα ασφάλειας σε στρατιωτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου. Στα ζητήματα αυτά συμπεριλαμβάνεται και το θεματολόγιο πολιτικής Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια. στην κατεύθυνση “Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διεθνείς Σπουδές” του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.